Przy­spiesz pra­wi­dłowy roz­wój dziecka za pomocą zaba­wek inte­rak­tyw­nych

Zabawki inte­rak­tywne do dosko­nały wybór na pre­zent dla nowo­rodka lub nie­mow­laka. Star­szy malec rów­nież będzie zado­wo­lony z dosta­nia takiego poda­runku. Wybór zabawki zależy od jej ozna­cze­nia, które okre­śla wiek, dla jakiego dziecka jest prze­zna­czona. Oczy­wi­ście naj­le­piej taką funk­cję speł­niają spe­cjalne zabawki edu­ka­cyjne, które w zna­czący spo­sób wspie­rają począt­kowy roz­wój dziecka.

Bez­pieczne zabawki interaktywne dla niemowląt

Zabawki, które posia­dają ozna­cze­nie 0+ są prze­zna­czone dla nie­mow­ląt i mogą być bez­piecz­nie uży­wane przez dzieci już w pierw­szych mie­sią­cach ich życia.

Dzieci bawiąc się nimi, sty­mu­lują wszyst­kie swoje zmy­sły. Za ich pomocą inten­syw­niej roz­wi­jają swoje zdol­no­ści ruchowe oraz koor­dy­na­cję całego ciała. Takie zabawki są waż­nym ele­men­tem wpły­wa­ją­cym, a zara­zem przy­spie­sza­ją­cym pra­wi­dłowy roz­wój dziecka.

Cechy manu­alne zaba­wek

Zabawki dla dzieci powinny speł­niać okre­ślone wyma­ga­nia odno­śnie do kształtu oraz mate­riału, z któ­rego są wyko­nane.

Przy­ja­zne dla dziecka zabawki powinny być:

– bezpieczne;

– lekkie;

– łatwe w chwy­ta­niu, a następ­nie w trzy­ma­niu;

– wyko­nane z ela­stycz­nego mate­riału;

– przy­cią­ga­jące uwagę kształ­tem i kolo­rem.

Wybór zabawki odpo­wied­niej dla dziecka zawsze jest wybo­rem rodzi­ców, warto jed­nak zasię­gnąć opi­nii sprze­dawcy.

Zabawki wyda­jące dźwięki

Bar­dzo popu­larne są wszel­kiego rodzaju instru­menty w postaci zabawki. Dziecko sły­szy dźwięk, potrzą­sa­jąc taką grze­chotką. I w zależ­no­ści od ruchu rączki uzy­skuje słab­szy lub sil­niej brzmiący dźwięk. Duże zna­cze­nie ma rytm potrzą­sa­nia lub ści­ska­nia grze­chotki. Dobrze roz­wi­jają koor­dy­na­cję ruchową, wyra­biają poczu­cie rytmu, roz­wi­jają cier­pli­wość i wytrwa­łość oraz poma­gają w wyra­ża­niu emo­cji.

Nowo­cze­sne zabawki interakcyjne dla dzieci

Rozwój dziecka wymaga coraz to nowych bodź­ców anga­żu­ją­cych wszyst­kie jego zmy­sły. Zabawki dla tro­chę star­szych dzieci naj­czę­ściej mają przy­ci­ski, za pomocą któ­rych zabawka się poru­sza, wydaje odgłosy lub też mówi. Mimo­cho­dem pod­czas zabawy dziecko uczy się wielu nowych rze­czy i nabywa nowe umie­jęt­no­ści. Czę­sto posia­dają one parę funk­cji, które się wza­jem­nie uzu­peł­niają.

Postę­powa edu­ka­cja za pomocą zaba­wek

Zabawki inte­rak­tyw­nych znaj­dziesz na stro­nie https://mojebambino.pl/114/Zabawki-interaktywne-dla-niemowlat. Wszyst­kie są wyko­nane zgod­nie z nor­mami bez­pie­czeń­stwa. Trwałe i przy­ja­zne dla dziecka będą nie­za­stą­pione przy zaba­wie, która ma wspie­rać pra­wi­dłowy roz­wój i naby­wa­nie nowych umie­jęt­no­ści przez dziecko.

Redakcja szkolawformie.pl